Enviros teknologi

Vår teknik förändrar den kemiska sammansättningen och den fysiska fasen hos däckmaterialet under processen.

Teknologin

Vår teknologi förändrar den kemiska sammansättningen och den fysiska fasen hos däckmaterialet under processen. Vi har utvecklat en batch-teknik som säkerställer maximal kontroll av miljön och processen i reaktorerna. Den patenterade CFC-tekniken (Carbonization by Forced Convection) möjliggör full kontroll över temperaturen och andra nyckelparametrar i pyrolysprocessen. Uppvärmd pyrolysgas cirkuleras inuti reaktorn tills det organiska materialet har värmts upp jämnt och till rätt temperatur. CFC-processen möjliggör tillverkning av slutprodukter av mycket hög kvalitet, där kolet kan säljas som kimrök i stället för att kasseras. Producerad olja kan säljas som råvara för produktion, förädlas ytterligare eller användas för att generera el. Återvunnet stål är en värdefull vara som säljs till stålskrotmarknaden eller direkt till stålföretag. Den gas som genereras av processen cirkuleras i systemet för att optimera användningen av värme och energi för att köra huvudprocessen effektivt. Överskottsgasen används som energi för torkning av pellets.

Skillnaden

Det har gjorts många försök under åren för att återvinna de värdefulla materialen som finns i uttjänta däck. De flesta tekniker har inte kunnat kontrollera temperaturfördelningen i processen för att på så sätt generera en optimal omvandling från fast form till gas, och senare kondenserade fraktioner. Enviros teknik övervakar, styr och hanterar processen för att säkerställa framtagningen av högkvalitativt kol som effektivt kan förädlas till kimrök för industriellt bruk. Dessutom kan vi bearbeta klippt däckmaterial utan dyrbar extrahering av ståltråd och granulering i processens förstadie. Eftersom processen fokuserar på effektiv utvinning av kimrök säkerställer vi minimal mängd fast kol i oljefraktionen.

Traditionella metoder innebär uppvärmning från utsidan eller i vissa fall från insidan av en roterande trumma. Beroende på värmekälla är det svårt att styra värmen vid varje steg i processen, vilket resulterar i variationer i kvalitet, hårdhet och renhet av stålet, kolet och oljan. Den vanligaste metoden är en roterande trumma och en kontinuerlig process. Normalt är detta en energikrävande process som kräver mer N2 (nitrogen), underhåll och naturligtvis större säkerhetsåtgärder. Mest avancerad är kontrollen av temperaturen och processflödet eftersom man har material som hela tiden rör sig och befinner sig i olika kemiska tillstånd. Kondensering av olja på trummans ytor till följd av ojämn uppvärmning skapar kolfraktioner som inte är kimrök. Denna form av kol förorenar både de fasta och flytande fraktionerna. Rotationen och andra rörelser i kontinuerliga processer gör att koldamm följer med gas- och oljeflödet vilket förorenar slutprodukten.

Patenten

För att bibehålla Enviros globala spjutsspetsposition för teknisk utveckling inom branschen stärker vi hela tiden våra immateriella äganderätter genom tekniska patent, varumärkesregistreringar och andra insatser. Idag har vi en stor mängd patent som täcker relevanta marknader. Vår huvudprodukt från produktionen i Sverige är varumärkesskyddad under namnet EnviroCB.

De alternativa metoderna

Det råder idag inga tvivel om att pyrolys är den utvalda tekniken inom däckindustrin för att på ett hållbart sätt lösa problematiken med uttjänta däck. Även om de teknologiska framstegen kommer ske snabbt tack vare uppenbara cirkulära fördelar, så finns det fortfarande alternativa tillvägagångsätt för att hantera uttjänta däck, och kommer fortsätta finnas fram tills att en fullskalig marknad har utvecklats inom pyrolys. Beroende på marknadssituationer i utvecklingsländer, är det möjligt att dessa väljer att hoppa över mer traditionella steg för däckåtervinning, och implementera tekniken för pyrolys direkt.

FÖRBRÄNNING

Med undantag för nedgrävning, deponi, är olika typer av förbränning den vanligaste metoden för att kassera uttjänta däck. Huvudsyftet med dessa tekniker är att generera värme genom att bränna däcken. I mer sofistikerade förbränningsanläggningar kan stålet återvinnas men i allmänhet bränns materialet. Exempel är cementgjuterier och energianläggningar som använder däcken för att nyttja energiinnehållet i den normala produktionen.

GRANULERING

Sedan införandet av avfallshanteringsreglering i Europa och andra regioner har granuleringsverksamheten tagit fart. Metoden kräver utrustning för mikronisering av däcken samt för att extrahera allt stål och textil före slutgranulering till olika kvaliteter av gummigranulat. Marknaden för sådana granulat växte under de första åren efter den nya regleringen och flera nya applikationer och produkter utvecklades, där granulat för fotbollsplaner av konstgräs är en av dem. Forskare diskuterar effekten av dessa granulat i jämförelse med deponi, och det faktum att barn leker på fotbollsplanerna, tar hem granulaten och in i tvättmaskinerna. En annan aspekt är spridningen av granulatet till grundvatten och avloppssystem under regn och snö, och effekten som extrem hög utetemperatur har på den kemiska kompositionen i granulaten. Marknadsexpansionen av granulat har bromsat de senaste åren och konkurrensen om den återstående marknaden är hård.

DEVULKANISERING

En annan metod för att återvinna gummi är devulkanisering av materialet, där svavlet utvinns genom att utsättas för värme och kemisk bearbetning. Det finns några relativt framgångsrika tekniker tillgängliga idag, och det kan vara ett mycket attraktivt alternativ när möjligheten finns att styra inmatningsmaterialet till 100 procent, och man vill återinföra det devulkaniserade materialet i ett mycket specifikt användningsområde. I dessa fall skulle det förmodligen vara det mest effektiva sättet att återvinna gummimaterial.

Inom däckåtervinning är det ofta svårt att veta innehållet i varje däckgummiblandning, vilket gör att det devulkaniserade materialets sammansättning kan variera. Det gör det svårt att hålla konsekvent kvalitet och kontroll över materialet. Innan devulkaniseringsprocessen måste alla stål- och textilfibrer avlägsnas. Hittills har vi inte sett en industrialiserad fabrik som effektivt kan återvinna betydande mängder gummi från avfallsdäck, som sedan kan återinföras på marknaden för gummiprodukter av hög kvalitet.