Vår affärsmodell

Expansionsambitionen – 30 anläggningar till år 2030

En plattform för omfattande internationell expansion

Enviros expansionsplan är att kunna påbörja fyra anläggningsprojekt varje år från och med 2025. För att uppnå detta håller bolaget på att växa organisationen och partnerskapen samt utforma processer för snabba utföranden och korta ledtider, detta med bibehållen säkerhet, kvalitet och effektivitet. Platsvalsprocessen håller för närvarande på att utvecklas, där vi har möjlighet att införliva erfarenheter från det pågående gemensamma projektet med Michelin i Chile. Enviro ser en potentiell tillväxt på cirka 30 anläggningar fram till 2030. Detta kommer att kräva betydande insatser och långsiktiga åtaganden från intressenter runt om i företaget.

Från 2025 är ambitionen att starta fyra anläggningsprojekt årligen.

Sverige och Europa är prioriterade marknader för Enviro. En process för platsval startas för att säkerställa aspekter såsom mark, tillstånd, byggnad, infrastrukturlogistik tillsammans med allt annat som behövs för att etablera en anläggning. Kopplat till detta har en kommersiell marknadsanalys genomförts för att utvärdera alla konkurrenskraftiga alternativ. Västsverige prioriteras, med krav på närhet till hamn ur ett logistiskt perspektiv. Flera andra platser i Europa utvärderas för snar etablering. Gummi, däck och petrokemisk industri betonar närheten till deras tillverkningsplatser, vilket gör detta till ett viktigt argument för alla framtida platser för våra anläggningar.

Beräknad produktion

Den totala produktionen år 2030 uppskattas årligen till cirka 300 000 ton rCB, 450 000 ton TPO och 135 000 ton stål.

Steg för steg

Våra mål för att upprätta en tioårig expansionsplan med potential för fyra nya anläggningar per år:

  • Bygga vår första anläggning i full skala tillsammans med Michelin, med start 2021. Baserat på Michelin marknadsandel förbrukar de cirka 2 miljoner ton CB/år.
  • Bygga vår första fullskaliga anläggning i västra Sverige. Planeras vara i drift i slutet av 2023.
  • Teknisk förmåga: Vi förbereder och organiserar oss för en anläggningsexpansionsprocess baserad på modularisering och korta ledtider, med en potential på fyra nya anläggningsprojekt/år.
  • Upprätta en 10-årig strategisk finansieringsplan med globala finansrådgivare.
  • Plats- och miljötillstånd: Upprätta en plats- och tillståndsfunktion som säkerställer platser och tillstånd för våra framtida anläggningar. Västsverige samt Centraleuropa kommer att prioriteras.
  • Försäljningspipeline för rCB & TPO: Öka vår långsiktiga försäljningspipeline med efterfrågan från strategiska såväl som industriella kunder på alla våra återvunna produkter.

Ett långsiktig strategisk plan i tre steg, byggd på partnerskap

Enviros expansionsplan utgår från en potentiell tillväxt på cirka 30 anläggningar fram till 2030. Detta kommer att kräva betydande insatser och långsiktiga åtaganden från intressenter runt om i företaget. Business case-beräkningarna, som visar scenarier för EBITDA på cirka 60 procent för varje anläggning, är positiva och marknaden är angelägen att implementera återvunnet material i allt högre takt för att nå nationella och globala mål för CO2 -minskning och cirkulär användning av begränsade resurser.

Den totala produktionen år 2030 uppskattas årligen till cirka 300 000 ton rCB, 450 000 ton TPO och 135 000 ton stål.

En långsiktig strategisk plan i tre steg, byggd på partnerskap.